L’AUTOESTIMA

L'autoestima és un terme avaluatiu que es pot utilitzar per descriure com se sent una persona que fa al seu autoconcepte. L'autoconcepte representa la informació que un / a posseeix sobre si mateix / a.

Quan un nen o adolescent té una autoestima positiva es troba bé amb si mateix / a, s'accepta tal com és, emprèn les tasques amb optimisme, accepta els seus encerts i errors, etc ... Per contra, quan es té una baixa autoestima , no ens acceptem tal com som, no estem contents / es amb nosaltres mateixos / es, busquem agradar als altres, etc ...

És una variable que correlaciona positivament amb molts problemes emocionals i de personalitat.

A la base de tota anorèxia, bulímia, fracàs escolar, conductes inadaptades, etc. és probable trobar una baixa autoestima de rerefons.

A causa d'una falta d'autoconsciència o a l'existència de percepcions distorsionades sobre un mateix / a, és estrany que el nen amb baixa autoestima posseeixi un clar coneixement de si mateix / a. És per això que es treballarà per tenir un sentit de la pròpia identitat i per estar preparats / des per autoexploracions més profundament.

Tots tenim qualitats positives i negatives. Ajudarem a aquests menors a ser més conscient de les seves diferents qualitats, tant positives com negatives, reforçant les primeres i s'ensenyarà a acceptar i intentarem millorar les segones. D'aquesta manera, el nen prendrà una consciència més profunda de si mateixa / o.